Algemene voorwaarden

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

1. Definities
In deze algemene voorwaarden en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a) activiteit: alle door de ondernemer aangeboden diensten;
b) derde-zelfstandige: een natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van haar handels-,
bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit handelt, al dan niet mede via een andere persoon die
namens haar of voor haar rekening optreedt, in samenwerking met ondernemer;
c) duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat de ondernemer in staat stelt om persoonlijk
aan haar gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt
voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de
informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie
mogelijk maakt;
d) honorarium: de vergoeding die ondernemer toekomt voor diens werkzaamheden, de
omzetbelasting (BTW) daarin niet begrepen;
e) ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van haar handels-, bedrijfs-,
ambachts- of beroepsactiviteit handelt, al dan niet mede via een andere persoon die namens
haar of voor haar rekening optreedt;
f) ondubbelzinnige verklaring: de verklaring van een opdrachtgever aan ondernemer die slechts
voor één uitleg vatbaar is. De verklaring bevat in ieder geval:
  i) naam van de opdrachtgever;
  ii) (factuur)adres;
  iii) postcode;
  iv) woonplaats;
  v) telefoonnummer;
  vi) e-mailadres;
  vii) ordernummer;
  viii) opdracht waarop de verklaring betrekking heeft.
g) opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en ondernemer
h) opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht voor de werkzaamheden
verstrekt;
i) overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen de ondernemer en de opdrachtgever
wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand
zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van ondernemer en opdrachtgever en waarbij,
tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt
gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand;

2. De ondernemer
Ondernemer:  RvO Bouw
Gevestigd te:  Fluitekruid 46, 2635 KT Den Hoorn, Nederland
KvK & BTW nummer: 75161613 / NL002212709B83
E-mailadres: [email protected]
Telefoonnummer: +31 (0) 6 39852442

-------

3. De onderneming
1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aan RvO Bouw gelieerde website,
waaronder https://www.rvobouw.nl.

-------

4. Toepasselijkheid
1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke
totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en opdrachtgever.

2) Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,
zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig
mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3) Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan, in afwijking van het vorige
lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene
voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op
zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal,
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene
voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4) De algemene voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op de websites van de ondernemer.

5) Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke dienst voorwaarden van
toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de
opdrachtgever zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de
toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

-------

5. Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele
van de opdrachtgever zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat
deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager.

-------

Hoofdstuk 2 De overeenkomst

6. Offerte
1) Door ondernemer verstrekte offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij expliciet anders is
overeengekomen.

2) Offertes gedaan door ondernemer gelden als een aanbod en zijn 30 dagen geldig.

3) In de offerte wordt, indien van toepassing op de activiteit, onder meer aangegeven:
a) de plaats van de activiteit;
b) de omschrijving van de activiteit;
c) volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen de
activiteit zal worden uitgevoerd;
d) het tijdstip van aanvang van de activiteit;
e) de termijn waarbinnen de activiteit zal worden uitgevoerd en opgeleverd. De termijn kan
worden bepaald op een bepaalde dag of het aantal werkbare dagen waarbinnen de
activiteit moet worden uitgevoerd;
f) de prijsvormingsmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden wordt gehanteerd. Bij
de prijsvormingsmethode aannemingssom noemt de ondernemer een vast bedrag voor de
in de offerte omschreven activiteit; Bij de prijsvormingsmethode regie doet de ondernemer
een opgave van de prijsfactoren (zoals uurtarieven, opslagen en eenheidsprijzen van de
benodigde materialen);
g) of betaling van de prijs in termijnen zal plaatsvinden;
h) of op de activiteit een risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo ja welke;
i) de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit
voortvloeiende opdracht.

-------

7. Prijs
1) Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven,
kennelijke fouten of kostenverhogende omstandigheden.

2) Prijsverhogingen, met uitsluiting van kostenverhogende omstandigheden, binnen 3 maanden na
de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van
wettelijke regelingen of bepalingen.

3) Prijsverhogingen, met uitsluiting van kostenverhogende omstandigheden, vanaf 3 maanden na
de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit
bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de
dag waarop de prijsverhoging ingaat.

4) Onder kostenverhogende omstandigheden wordt verstaan omstandigheden die:
a) van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoeft
te worden gehouden met de kans dat zij zich voor zouden doen;
b) die ondernemer niet kunnen worden toegerekend;
c) die de kosten van het werk verhogen.

5) Ondernemer kan jaarlijks zijn tarieven verhogen met maximaal 5%. Een jaarlijkse tariefsverhoging
valt niet onder een prijsverhoging als bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel.

6) Kennelijke fouten in het aanbod, kennelijke verschrijvingen daaronder begrepen, binden de
ondernemer niet. Uitdrukkelijk hierbij genoemd zijn fouten in de aanbieding geadverteerd elders
dan op de site van de ondernemer, waarbij de informatie op de site van de ondernemer te allen
tijde als leidend wordt beschouwd. Mede onder een kennelijke fout wordt verstaan een dusdanig
laag aanbod dat de opdrachtgever wist of in redelijkheid behoorde te weten dat het een
kennelijke verschrijving in het aanbod betrof.

7) In geval de opdrachtgever is ingegaan op een aanbod met een kennelijke verschrijving of
kennelijke fout, wordt de opdrachtgever onverwijld per e-mail van de kennelijke fout op de
hoogte gesteld. In de e-mail wordt tevens een termijn gesteld waarbinnen de opdrachtgever de
mogelijkheid wordt geboden in te gaan op het juiste aanbod.

8) De in de offerte van diensten genoemde prijzen zijn een schatting op basis van de verwachte
hoeveelheid werk. Indien ondernemer vermoedt dat de activiteit aanzienlijk meer gaat kosten,
maakt ondernemer daar onverwijld melding van bij opdrachtgever.

9) Indien ondernemer melding maakt van extra kosten met betrekking tot de activiteit, geldt dat als
een nieuw aanbod aan opdrachtgever. Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te
ontbinden indien opdrachtgever het aanbod onredelijk voorkomt.

10) Het ontbinden van de overeenkomst ontslaat de opdrachtgever niet van de betaling van reeds
uitgevoerde werkzaamheden en kosten gemaakt voor het treffen van mogelijke voorzieningen.

11) Indien door de ontbinding van de overeenkomst schade aan het werk ontstaat, kan deze schade
niet op ondernemer worden verhaald, tenzij de schade het gevolg is van grove opzet of schuld
aan de zijde van ondernemer.

12) De in het aanbod van diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

-------

8. Overeenkomst
1) De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment
van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.

2) Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van dat
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de
opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

3) Indien de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van
data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan
betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4) Indien bij de ondernemer na het sluiten van de overeenkomst ter harer kennis gekomen
omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan de
betalingsverplichting gaat voldoen, mag de ondernemer de nakoming van haar deel van de
overeenkomst opschorten, de overeenkomst ontbinden of aan de uitvoering van de
overeenkomst bijzondere voorwaarden verbinden.

5) De ondernemer stuurt de opdrachtgever bij de dienst de volgende informatie, schriftelijk of op
zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, mee:
a) het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de opdrachtgever met klachten
terecht kan;
b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtgever van het ontbindingsrecht
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
ontbindingsrecht;
c) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop of levering;
d) de in artikel 6 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze
gegevens al aan de opdrachtgever heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft
van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

-------

Hoofdstuk 3 Uitvoering van de overeenkomst

9. Levering
1) De ondernemer neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de beoordeling van
aanvragen tot verlening van diensten en bij de uitvoering van de opdracht.

2) Ondernemer vergewist zich bij het aanvaarden van een opdracht over de juiste voor vervulling
daarvan noodzakelijke kennis en kunde te (kunnen) beschikken.

3) Indien de uitvoering van de activiteit moet worden verplaatst, of indien de activiteit niet, dan wel
slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan onverwijld
bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te
ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4) Indien tussen ondernemer en opdrachtgever een termijn voor levering van de dienst is
overeengekomen, is deze termijn geen fatale termijn, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
5) Het overschrijden van de termijn levert geen grond op voor schadevergoeding of ontbinding,
tenzij expliciet is opgenomen dat de termijn een fatale termijn betreft.

-------

10. Betaling
1) Betaling is mogelijk op de daartoe door de ondernemer aangeboden betaalmethoden.

2) Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde
bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het na het ontvangen van de factuur.

3) De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.

4) In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft de ondernemer behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in
rekening te brengen.

5) Onder redelijke kosten als bedoeld in lid 4 van dit artikel worden in ieder geval verstaan de
wettelijk vastgestelde rente. Onder redelijke kosten worden mede verstaan kosten, gemaakt
verband houdend met het incasseren van de openstaande vorderingen. De kosten voor het
incasseren van de openstaande vordering worden gesteld op 15% van de openstaande facturen,
tenzij wettelijk gezien een ander percentage wordt gehanteerd.

-------

Hoofdstuk 4 Bijzondere bepalingen

11. Aanpassingen en wijzigingen
1) Partijen treden met elkaar in overleg over aanpassingen van de opdracht, indien:
a) zich wijzigingen voordoen in de uitgangspunten of andere omstandigheden die ten
grondslag lagen aan de opdracht;
b) de behoorlijke vervulling van de opdracht extra werkzaamheden vereist. Bij dit overleg
nemen partijen elkaars gerechtvaardigde belangen in acht.

2) De volgende omstandigheden geven in ieder geval aanleiding de opdracht aan te passen:
a) relevante wijzigingen van (overheids)voorschriften of –beschikkingen;
b) relevante wijzigingen in het programma van eisen dan wel de oorspronkelijke opdracht;
c) door opdrachtgever verlangde wijzigingen op, of varianten van, werkzaamheden die reeds
goedgekeurd zijn, dan wel onderdeel uitmaken van een fase die reeds is goedgekeurd;
d) extra werkzaamheden die tijdens de vervulling van de opdracht noodzakelijk blijken.

3) Aanpassingen en wijzigingen van de opdracht worden gezien als kostenverhogende
omstandigheden als bedoeld in art 7 lid 4 van deze Algemene Voorwaarden, waarop art 7 lid 8 ev
van deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing zijn.

12. Geheimhouding
1) Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt
als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van
de informatie.

2) Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is
vertrouwelijk informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te
verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de
bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiken niet gehouden
tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding
van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

13. Garantie
1) Ondernemer sluit met betrekking tot de garantietermijn op materialen aan bij de garantietermijn
van de leverancier van de materialen.

2) Op werkzaamheden hanteert ondernemer een garantietermijn van drie jaar.

3) De garantie geldt niet, indien het gebrek te wijten is aan:
a) onoplettendheid van de opdrachtgever;
b) oneigenlijk gebruik van het product;
c) gebruiksschade;
d) opzettelijke beschadiging; of
e) nagelaten verzorging van het product.

4) De ondernemer gaat ervan uit dat een product of dienst ondeugdelijk was toen de opdrachtgever
het product of de dienst kocht, indien het gebrek zich binnen zes maanden na aankoop
openbaart, tenzij de aard van het product zich daartegen verzet.

5) De opdrachtgever moet binnen twee maanden nadat het gebrek zich heeft geopenbaard,
daarvan schriftelijk op ondubbelzinnige wijze melding maken bij de ondernemer, met
inachtneming van hetgeen bepaald in art 1 onder f van deze voorwaarden.

6) Indien het gebrek niet binnen twee maanden na het openbaren gemeld is bij de ondernemer,
vervalt het recht op garantie.

7) De ondernemer probeert te allen tijde eerst het gebrek te herstellen. Indien herstel in
redelijkheid niet mogelijk is, biedt de ondernemer een compensatie aan.

8) Herstel is kosteloos indien het gebrek zich binnen zes maanden na aankoop heeft geopenbaard.
Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kunnen kosten voor herstel in rekening
gebracht worden, indien het gebrek zich na zes maanden heeft geopenbaard. De opdrachtgever
wordt te allen tijde eerst op de hoogte gebracht van de kosten van het herstel, alvorens de
ondernemer tot de herstelwerkzaamheden overgaat.

9) Valt het herstel niet onder de garantie, maar is herstel in redelijkheid wel mogelijk, dan kan toch
tot het herstel overgegaan worden. De opdrachtgever wordt per e-mail van de mogelijkheid tot
en de kosten van herstel op de hoogte gebracht. Tot het herstel wordt overgegaan indien de
opdrachtgever hiervoor toestemming heeft gegeven.

-------

14. Eigendomsvoorbehoud
1) Ondernemer behoudt de eigendom van alle door hem geleverde zaken, totdat de opdrachtgever
volledig aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

2) De opdrachtgever is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan
overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te
leveren of anderszins te vervreemden. Het is opdrachtgever voorts niet toegestaan om deze
zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van
deze zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan.

3) De opdrachtgever is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd
zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van ondernemer te bewaren.

-------

15. Intellectuele eigendom
1) Ondernemer behoudt te allen tijde het recht op alle intellectuele eigendom, welke voortvloeien
uit of het resultaat zijn van de door ondernemer geleverde dienst, tenzij expliciet anders is
overeengekomen.

2) Alle rechten van intellectuele of industrieel eigendom, alsmede soortgelijke rechten tot
bescherming van informatie, welke betrekking hebben op de door ondernemer vervaardigde en
aan opdrachtgever geleverde producten en/of diensten, blijven eigendom van ondernemer. Niets
in de met opdrachtgever gesloten of te sluiten overeenkomst strekt tot overdracht van zodanige
rechten, tenzij expliciet anders is overeengekomen.

3) Opdrachtgever verkrijgt, tenzij partijen expliciet anders zijn overeengekomen, slechts een niet
exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van
de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. Opdrachtgever zal zich bij zulk gebruik
strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan
opdrachtgever opgelegd.

4) Opdrachtgever is niet gerechtigd de producten en resultaten van diensten aan te wenden anders
dan ten behoeve van het gebruik van de zaken waarop zij betrekking hebben.

5) Opdrachtgever is niet gerechtigd de producten en resultaten van de diensten of de daarin
besloten of op andere wijze aan hem/haar bekend geworden gegevens te verveelvoudigen en/of
aan derden te openbaren, tenzij ondernemer uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hiervoor
geeft.

6) Opdrachtgever zal aanduidingen van ondernemer of haar leveranciers betreffende
auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet
verwijderen of wijzigen.

7) Ondernemer staat ervoor in dat zij gerechtigd is het gebruiksrecht aan opdrachtgever te
verstrekken en vrijwaart opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze
bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de producten en/of resultaten van de
diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden,
tenzij opdrachtgever in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden
uitsluitend betrekking hebben op de door ondernemer geleverde producten en/of resultaten van
de diensten.

8) Bij overtreding van het in de voorgaande leden bepaalde is opdrachtgever aan ondernemer voor
iedere overtreding een boete van €4500 verschuldigd, ongeacht de overige rechten van
ondernemer op nakoming, ontbinding, schadevergoeding en dergelijke.

-------

16. Force Majeure
Geen van de partijen is verantwoordelijk jegens de ander voor enige vertraging, non performance,
verlies, beschadiging of verwondingen voortkomende uit natuurrampen of een ‘act of God’, stakingen,
diskwalificatie, burger opstand, onrusten, oorlog, brand, explosie, sabotage, storm, overstromingen,
aardbevingen, mist of het in beslag nemen van materialen en of manschappen voor nationaal gebruik.

-------

17. Werkzaamheden door derden
1) Ondernemer is bevoegd werkzaamheden onder zijn leiding door anderen te doen uitvoeren en
ten aanzien van onderdelen ook de leiding aan anderen over te laten, zulks onverminderd zijn
verantwoordelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.

2) Maakt de behoorlijke realisatie van de activiteit het aanstellen van een of meer derdezelfstandige
noodzakelijk, dan gaat opdrachtgever daartoe niet over dan na overleg met de
ondernemer.

3) Kosten van lid 2 bedoelde derde-zelfstandige komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij
expliciet anders is overeengekomen.

4) In het geval opdrachtgever meerdere derde-zelfstandigen aanstelt, bepaalt opdrachtgever welke
zelfstandige verantwoordelijk is voor de afstemming van de werkzaamheden en welke
zelfstandige verantwoordelijk is voor de besturing van het proces van de werkzaamheden van de
verschillende zelfstandigen.

5) Schrijft de opdrachtgever ondernemer een persoon voor, van wie ondernemer bij de uitvoering
van zijn verplichtingen gebruik dient te maken, dan legt ondernemer de voorwaarden waaronder
hij en de voorgeschreven persoon voornemens zijn te contracteren voor aan de opdrachtgever,
die deze goedkeurt en/of aanvaardt.

6) Met betrekking tot het aanstellen van één of meerdere zelfstandigen wordt de toepasselijkheid
van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW uitdrukkelijk uitgesloten.

-------

Hoofdstuk 5 Ontbinden, schadevergoeding en geschillen

18. Ontbinden, wijzigen, verplaatsen door opdrachtgever
1) De opdrachtgever kan, na bevestiging van de overeenkomst door ondernemer, de overeenkomst
zonder grond ontbinden, tot maximaal 7 dagen (lees: 1 week) na bevestiging. Indien de
opdrachtgever de overeenkomst wenst te ontbinden worden de volgende kosten door
ondernemer in rekening gebracht:
a) het honorarium;
b) de bijkomende kosten;
c) de toezichtskosten;
d) alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die
ondernemer ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de verdere
vervulling van de opdracht.

2) Indien de opdrachtgever de overeenkomst wenst te ontbinden na het verstrijken van de in lid 1
bedoelde afkoelingsperiode, kan de ondernemer de gebruikelijke kosten voor de activiteit in
rekening brengen.

3) De opdrachtgever oefent het ontbindingsrecht uit door onverwijld aan de ondernemer een
daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen onder vermelding van de grond van
ontbinding en de datum per wanneer de ontbinding intreedt.

4) Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn recht van ontbinding geldt als dag waarop de
opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden de dag waarop de ondubbelzinnige verklaring
de ondernemer heeft bereikt.

5) Op de opdrachtgever rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het recht van
ontbinding.

6) In geval van overmacht of indien opdrachtgever of deelnemer zich hier door onvoorziene
omstandigheden genoodzaakt ziet, kan opdrachtgever of deelnemer de overeenkomst wijzigen
of verplaatsen.

7) Wijzigen of verplaatsen kan, onverwijld na het intreden van de vertraging, schriftelijk, middels
een ondubbelzinnige verklaring en onder vermelding van de oorzaak van de vertraging en de
datum per wanneer de vertraging intreedt.

8) In geval van wijziging of verplaatsing bevestigt ondernemer de wijziging of verplaatsing
schriftelijk.

9) Wijzigen of verplaatsen kan kosteloos tot 48 uur voor de uitvoering van de te leveren dienst.

10) Bij wijzigingen of verplaatsingen binnen 48 uur worden de gebruikelijke kosten voor de
betreffende activiteit in rekening gebracht.

-------

19. Ontbinden, wijzigen, verplaatsen door ondernemer
1) De ondernemer kan zonder grond de overeenkomst ontbinden, wijzigen of verplaatsen.

2) Ondernemer deelt opdrachtgever schriftelijk, middels een ondubbelzinnige verklaring en onder
vermelding van de oorzaak van de ontbinding, wijziging of verplaatsing, onverwijld na het
intreden van de vertraging, mee per welke datum de vertraging is ingetreden.

3) Het aanbieden van een vervangende, gewijzigde of verplaatste activiteit geldt als een nieuw
aanbod, dat door opdrachtgever aanvaard moet worden.

4) Indien het niet mogelijk is een vervangende activiteit aan te bieden of indien opdrachtgever het
aanbod van ondernemer niet accepteert, maakt ondernemer onverwijld het eventueel door
opdrachtgever betaalde bedrag terug over.

5) Voor eventuele (verdere) schade is de ondernemer niet aansprakelijk. Uitsluitend opdrachtgever
is aansprakelijk voor eventuele verdere schade door de ontbinding.

-------

20. Aansprakelijkheid
1) Ondernemer is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor zijn toerekenbare tekortkoming. Voor
zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, vindt dit lid slechts toepassing met
inachtneming van de wettelijke regeling van verzuim van de schuldenaar.

2) Maakt de ondernemer bij de vervulling van de opdracht gebruik van een andere persoon, dan is
de ondernemer op gelijke wijze aansprakelijk als voor zijn eigen tekortkomingen met
inachtneming van het bepaalde in art. 21 lid 5 van deze Algemene Voorwaarden.

-------

21. Schadevergoeding
1) Ondernemer is, in geval van een toerekenbare tekortkoming, slechts aansprakelijk voor
vergoeding van directe schade.

2) Iedere aansprakelijkheid van ondernemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende
geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald,
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening
van ondernemer komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde
verzekeringen wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid beperkt is tot het honorarium,
dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht.

3) Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor indirecte schade. Onder indirecte
schade wordt mede verstaan:
a) gevolgschade;
b) gederfde winst;
c) immateriële schade van de opdrachtgever;
d) gemiste besparingen;
e) bedrijfsstagnatie;
f) waardevermindering van producten.

4) Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het op juiste wijze aanleveren van zijn persoonlijke
informatie, zoals naam, adresgegevens en overige voor de juiste uitvoering van de overeenkomst
benodigde informatie. Ondernemer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade
voortkomend uit door opdrachtgever onjuist verstrekte informatie die nodig is voor het juist
uitvoeren van de overeenkomst.

5) Als uitgangspunt voor schadevergoeding wordt te allen tijde de stand van de wetgeving genomen
ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst. Ondernemer kan niet aansprakelijk worden
gehouden voor schade voortkomend uit veranderde wetgeving na het sluiten van de
overeenkomst, tenzij de ondernemer de verandering ten tijde van de overeenkomst bekend
behoorde te zijn.

6) Opdrachtgever is verplicht, tenzij zulks in verband met omstandigheden niet van hem kan
worden gevergd, in goed overleg, ondernemer in de gelegenheid te stellen binnen een redelijke
termijn voor diens rekening tekortkomingen, waarvoor ondernemer aansprakelijk is, te herstellen
of de uit die tekortkomingen voortvloeiende schade te beperken of op te heffen onverminderd
de aansprakelijkheid van ondernemer voor schade ten gevolge van de tekortkomingen.

7) Bij de vaststelling van de schadevergoeding in geval van een overschrijding van de
vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt, naast met de overige van belang zijnde feiten en
omstandigheden, rekening gehouden met de mate waarin de opdrachtgever door de gevolgen
van de bevoegdheidsoverschrijding is gebaat.

8) Indien door of namens de opdrachtgever het inschakelen van een bepaalde persoon is of wordt
voorgeschreven, is ondernemer voor wat het werk van die persoon betreft jegens de
opdrachtgever tot niet meer gehouden dan tot datgene, waartoe de ondernemer die persoon
kan houden krachtens de voorwaarden van de tussen ondernemer en de voorgeschreven
persoon geldende afspraken, zoals deze door de opdrachtgever zijn aanvaard of goedgekeurd.
Indien de voorgeschreven persoon tekortschiet en ondernemer het redelijkerwijs nodige heeft
gedaan om nakoming en/of schadevergoeding te verkrijgen, zal de opdrachtgever de voor
ondernemer ontstane extra kosten aan hem vergoeden, voor zover deze hem niet zijn vergoed
door de voorgeschreven persoon. Daartegenover zal ondernemer, op eerste verzoek van de
opdrachtgever, aan deze zijn vordering op de voorgeschreven persoon cederen tot aan het door
de opdrachtgever aan hem vergoede bedrag.

9) Een op grond van de voorgaande regels bepaalde schadevergoeding is niet van toepassing voor
zover deze schadevergoeding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid onaanvaardbaar is.

-------

22. Klachten
1) De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt
de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2) Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen, volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft
geconstateerd. Klachten kunnen door middel van een ondubbelzinnige verklaring, met
inachtneming van het bepaalde in art 1 onder f van deze voorwaarden, bij de ondernemer
worden neergelegd.

3) Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht
van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan
verwachten.

4) Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is
voor de geschillenregeling.

-------

23. Wijzigen van de Algemene Voorwaarden
1) Ondernemer is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

2) Wijzigingen zullen voor de opdrachtgever slechts verbindend worden, indien de ondernemer de
opdrachtgever van de wijzigingen van de algemene voorwaarden in kennis heeft gesteld en
veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de
opdrachtgever ondernemer schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijzigingen niet in te
stemmen.

24. Geschillen
1) Op overeenkomsten tussen de ondernemer en opdrachtgever waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2) Alle geschillen tussen partijen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen, indien niet anders
tussen partijen is overeengekomen, door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de ter
zake bevoegde Nederlandse rechter van de vestigingsplaats van ondernemer.

3) Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden
verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven
en zullen ondernemer en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel
mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden
genomen.