Privacy statement

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst
afneemt van RvO Bouw of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:
Ondernemer: Rik van Oyen
Onderneming: RvO Bouw
Bezoekadres: Fluitekruid 46, 2635 KT Den Hoorn, Nederland
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: +31 (0) 6 3985 2442
KvK-nummer: 75161613

RvO Bouw is verantwoordelijk voor de naleving van de "Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)",
het voeren van de administratie van klanten en de administratie
voor analyse- en marketingdoeleinden. RvO Bouw is verantwoordelijke in de zin van de AVG.
RvO Bouw is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens RvO Bouw, waaronder
https://www.rvobouw.nl en https.//www.rvobouw.com

RvO Bouw verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de
uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke
marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
De door RvO Bouw opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de
overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door RvO Bouw.
Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor RvO Bouw om de overeenkomst uit
te voeren.

RvO Bouw gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet
er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld
bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk
in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt RvO Bouw altijd de passende maatregelen om de
betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen
zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet
mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Door RvO Bouw worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:
- voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres,
postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
- voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het te leveren product: uw naam,
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
- voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats en emailadres;
- voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en/of e-mailadres;
- voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen
tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen.
Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere
afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt RvO Bouw altijd eerst
toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en
verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de
gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan
[email protected].

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:
- in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de
overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet
toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens
langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
- in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de
betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de
Belastingdienst;
- in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van
de klacht;
- in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de
vrijblijvende offerte.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan RvO Bouw gebruik maken van een aantal
externe partijen
die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de
gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval
zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden
voor RvO Bouw, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle
externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het hosten van de website/app wordt gebruik gemaakt van een webhosting partij.
Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het hosten van de website/app worden verstrekt aan de
webhosting partij.

Voor het bewerken, aanpassen en bijhouden van de website/app wordt gebruik gemaakt van een
webdesigner.
Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het bewerken, aanpassen en bijhouden van
de website/app worden verstrekt aan de webdesigner.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden
verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar
[email protected].

Het staat RvO Bouw vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van
personen die het vertrouwen van RvO Bouw ernstig hebben beschaamd.
De zwarte lijst wordt
onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van RvO
Bouw. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van RvO Bouw. In
ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek
niet voldoen aan enige betaalverplichting van RvO Bouw.